Privacy Verklaring

1 Algemeen
‘Stichting Grenslandmuseum’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘Stichting Grenslandmuseum’.

2 Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3 Verwerkt ‘Stichting Grenslandmuseum’ persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

 1. Vrienden en Sponsoren van ‘Stichting Grenslandmuseum’ (NAW-gegevens, e-mailadres, IBAN-rekeningnummer en contributiebedrag);
 2. Bestuursleden van ‘Stichting Grenslandmuseum’ (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
 3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van ‘Stichting Grenslandmuseum’ (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer).

4 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

 1. Vrienden en sponsoren Grenslandmuseum: De administratie wordt uitgevoerd door de
  penningmeester van ‘Stichting Grenslandmuseum’ en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij de penningmeester) en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij de bestuursleden;
 2. Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van ‘Stichting Grenslandmuseum’. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij het bestuurslid) beveiligde computer met adequate virusbescherming;
 3. Beheerder: De beheerder beheert persoonsgegevens van medewerkers, gebruikers, leveranciers, bestuursleden en vrijwilligers. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5 Waarvoor verwerkt ‘Stichting Grenslandmuseum’ deze gegevens?
De persoonsgegevens die ‘Stichting Grenslandmuseum’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Vrienden en sponsoren: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de vrienden- en sponsoren-administratie te kunnen beheren;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van exposities en andere culturele activiteiten
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
 5. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6 Verwerkt ‘Stichting Grenslandmuseum’ ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ‘Stichting Grenslandmuseum’ verwerkt deze gegevens niet.

7 Hoe gaat ‘Stichting Grenslandmuseum’ met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

 1. Vrienden en sponsoren: De vrienden en sponsoren administratie kan alleen worden ingezien door de penningmeester van ‘Stichting Grenslandmuseum’;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van ‘Stichting Grenslandmuseum’;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van ‘Stichting Grenslandmuseum’;
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van ‘Stichting Grenslandmuseum’ en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de
  vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
 5. Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden/secretaris van ‘Stichting Grenslandmuseum’.

9 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

10 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘Stichting Grenslandmuseum’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11 Kan ik zien welke gegevens ‘Stichting Grenslandmuseum’ van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van ‘Stichting Grenslandmuseum’ om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via info[at]grenslandmuseum.nl, de penningmeester is bereikbaar via administratie[a]grenslandmuseum.nl.

12 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘Stichting Grenslandmuseum’, via info[at]grenslandmuseum.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 Wijzigingen
‘Stichting Grenslandmuseum’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘Stichting Grenslandmuseum’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.grenslandmuseum.nl/privacy-statement/.

Augustus 2018

Vriend van het museum

Bijna iedereen weet waar het Grenslandmuseum staat. Wist u dat dit museum volop bezig is zich te vernieuwen?

Daarbij spelen vrijwilligers en euro’s een doorslaggevende rol.

In 2017 zijn veel bewoners van de grensregio “Vriend van het museum” geworden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen meer. Er liggen nog ambitieuze plannen te wachten op uitvoering. Prioriteit heeft de vernieuwing van de verlichting.

Steun het Grenslandmuseum financieel.

Het betreffende formulier kunt u hieronder downloaden.